Powered by ProRail

31 mei 2024

 

Het baggeren van de bluswatergangen vindt plaats langs de gehele Betuweroute.

 

De bluswatergangen worden teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Aan de hand van recent waterbodemonderzoek zijn de (aanleg-) dimensies van de bluswatergangen gereconstrueerd, en door zowel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid als Waterschap Rivierenland akkoord bevonden. Deze vormen de ‘nieuwe’, juiste uitgangspunten van de bluswatergangen voor nu en in de toekomst.

 

Voordat begonnen kan worden met het baggeren zijn er voor twee delen ecologische quick scans uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat veel flora en fauna aanwezig is en dat er nader onderzoek nodig is.

bluswatergangen, baggeren, A15, Tracé, betuweroute

Het aanbestedingstraject voor een ecologisch onderzoek is afgerond. Voor het prioriteitsbeleid (gebied met het hoogste veiligheidsrisico) gaat het baggeren in september en oktober plaatsvinden. Vanuit de Gedragscode Wet Natuurbescherming mag ca. 75% van het areaal gebaggerd worden en alleen plaatsvinden in de maanden september en oktober.

 

Het overige gebied wordt in het najaar 2025 uitgevoerd, hiervoor volgt later in 2024 een tweede aanbesteding. Om de resterende 25% vrij te geven is een grootschalig nader ecologisch onderzoek gestart. Naast de baggerwerkzaamheden in het prioriteitsgebied voert het project vooralsnog ook dit najaar maaiwerkzaamheden uit in het volledige areaal.

bluswatergangen, baggeren, A15, Tracé, betuweroute

Updates